Søg
Kontakt
Kontakt
Kontakt os Karriere Leverandør
Ejer
Ejer login
Bliv udlejer
 

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser 2024


Disse generelle lejebestemmelser, samt ”Feriebolig ABC”, og den til enhver tid gældende prisoversigt, er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. DanCenter A/S er ikke ejer af ferieboligerne, men udelukkende formidler af lejemål på ferieboligerne bestemt til ferieformål. Ved indgåelse af aftale formidler DanCenter A/S udlejning af ferieboligen på vegne af husejer i eget navn over for lejer. DanCenter A/S forbliver dog altid kundens kontraktansvarlige partner. Disse lejebestemmelser finder kun anvendelse i kontraktforholdet mellem DanCenter A/S og lejere af danske huse.

1. Indgåelse af lejeaftale med DanCenter A/S vedrørende ferieboliger i Danmark

1.1 I de efterfølgende generelle lejebestemmelser forekommer forkortelsen DC.

1.2 Ved afgivelse af sin bestilling afgiver lejeren et bindende tilbud til DC om indgåelse af aftale om leje af den af kunden udvalgte feriebolig. Bestillingen kan foretages skriftligt, mundtligt eller telefonisk – direkte hos DC eller gennem lejerens rejsebureau. Lejerens leje af en feriebolig beliggende i Danmark sker ved afgivelse af bestilling til DC. Bestillingen er bindende for lejer. DCs accept sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og bekræftelse til lejer.

1.3 Ved bestilling på internettet via et af DCs sites, bekræftes bestillingen elektronisk. På lejebeviset er ferieboligens og nøgleudleveringsstedets adresser anført. En bekræftelse fra lejerens rejsebureau erstatter ikke DCs bekræftelse. Ved ankomst til nøgleudleveringsstedet afleveres lejebeviset til lokalkontoret, ferieboligejeren eller dennes repræsentant. Lejer får herefter udleveret nøgler til ferieboligen samt en strømseddel (såfremt forbrugsafhængige omkostninger ikke er inkluderet), hvor målerstanden på de forbrugsafhængige omkostninger (strøm, varme, gas og vand) anføres ved ankomst og afrejse.

1.4 Såfremt aftalens indhold afviger fra bestillingen, og lejeren ikke kan acceptere det afvigende indhold, skal denne inden 10 dage give skriftlig meddelelse herom. Undlader lejeren dette, anses aftalen for sluttet med det indhold aftalen har.

1.5 I lejebeløbet indgår en afbestillingssikring, der giver mulighed for at annullere efter de gældende annulleringsbetingelser (se punkt 6.) DC gør endvidere opmærksom på, at lejebeløbet inkluderer en udvidet indbo- og ansvarsforsikring, der kan sikre lejer, hvis uheldet skulle være ude. For nærmere specifikation omkring dækning og vilkår, se under forsikring.

1.6 Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og forpligtelser til tredjemand. DC kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredjemand ikke har ferieophold til formål, hvis tredjemands deltagelse strider mod lov eller offentlige myndigheders forskrifter, eller hvis lejer har videreformidling af lejemålet til hensigt. Ved tredjemands overtagelse af lejebeviset hæfter lejer for tredjemands skadeforvoldende handlinger, og lejer og tredjemand hæfter solidarisk for ethvert krav, der rejses af DC, herunder ethvert krav, der rejses af DC i medfør af denne aftale. DCs omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og forpligtelser udgør DKK 500.

1.7 For at indgå en lejeaftale, skal den pågældende person være fyldt 18 år.

2. Betaling

2.1 Ved lejeaftalens indgåelse fremsender DC bekræftelse og lejebevis. Samtidig hermed forfalder en forskudsbetaling på 25 % af lejen. Det resterende lejebeløb skal være DC i hænde senest 36 dage før indflytningsdagen. Ved bestilling mellem 55-21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks efter modtagelse af DCs bekræftelse, enten ved bankoverførsel, betalings- eller kreditkort. Ved bestilling mindre end 21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks, dog kan betaling kun ske med betalings- eller kreditkort. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan lejer ikke gøre krav gældende over for hverken DC eller ferieboligejeren. Det samlede lejebeløb indeholder et administrationsgebyr der dækker alle DC’s omkostninger vedrørende opkrævning og returnering af depositum samt brug af betalingskort. Administrationsgebyret opkræves sammen med forskudsbetalingen og returneres ikke for det tilfælde, at lejer ønsker at annullere lejeaftalen, jf. punkt 6.

3. Ferieboligen / øvrige omkostninger / depositum etc.

3.1 Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Det er dog tilladt at medtage et barn under tre år ud over det tilladte personantal. Ved overbelægning har såvel DC som ferieboligejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag, og nøgleudlevering kan tidligst finde sted efter kl. 16.00. Opstilling af telte, campingvogne og lign. på grunden er ikke tilladt. Rengøringen af ferieboligen er lejers ansvar. Ved udflytning skal ferieboligen samt inventar rengøres. Slutrengøring kan mod betaling bestilles enten på DCs lokalkontor eller på bookingtidspunktet. Selv om der er bestilt slutrengøring skal ferieboligen efterlades i ryddelig stand, og opvask skal udføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand. Ved lejemålets afslutning, skal lejer forlade ferieboligen senest kl. 10.00. Såfremt lejen af ferieboligen indeholder en bestemmelse om obligatorisk slutrengøring, vil dette være markeret tydeligt. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker samtidig med betaling af lejemålets samlede lejepris.

3.2 Forbrug af el, varme, gas og vand er forbrugsafhængige ekstraomkostninger og skal efter opholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering, jf. pkt. 3.3. Det er alene tilladt at oplade el-biler, såfremt der forefindes ladestation i ferieboligen. Forbrugsomkostningerne for den lejeperiode, der fremgår af lejeaftalen, vil blive faktureret, uanset om lejer ankommer senere end den bookede ankomstdato eller rejser fra ferieboligen før tid, eller slet ikke ankommer. I så fald er det DC’s eller ejers aflæsning af målerstanden, der lægges til grund for afregningen.

3.3 3 Når nøglen til ferieboligen afhentes, forbeholder DC, husejeren eller dennes repræsentant sig ret til, at der samtidig kan blive opkrævet et depositum, hvis dette ikke allerede er blevet betalt på bookingtidspunktet. Depositumindbetaling tjener til sikkerhed for, at nøglen returneres, og at ferieboligen efterlades i rengjort og skadesfri stand. Der kan ved visse ferieboliger opkræves et højere depositum. Opkrævet depositum modregnet eventuelle forbrugsafhængige omkostninger, skades- og rengøringsomkostninger afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Skulle værdien af modregningen overstige depositumbeløbet, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning.

Såfremt depositum opkræves, er størrelsen af depositum bl.a. afhængig af længden af lejemålet, tidspunktet for lejeperioden, og til hvilket formål ferieboligen lejes.

DC, husejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe, når der er tale om grupper (andet end familier og par) på 6 eller flere personer, når der er tale om leje af ferieboligen i mere end 3 uger samt ved udlejning i perioden mellem jul og nytår, berettiget til senest ved nøgleudlevering at opkræve et forhøjet depositum på DKK 3.500,- pr. person. Endvidere er DC, ejeren eller dennes repræsentant berettiget til at kræve betaling for slutrengøring, som i sådanne tilfælde bliver obligatorisk.

DC stiller hovedsageligt ferieboliger til rådighed for familier og par. Ungdomsgrupper, hvorved forstås 6 eller flere personer, hvor ingen er over 25 år, og grupper, hvorved forstås 6 eller flere personer, der ikke holder familie eller parferie, skal senest samtidig med lejeaftalens indgåelse melde sig som ungdomsgruppe eller gruppe. DC eller husejer eller dennes repræsentant er berettiget til at afvise en ungdomsgruppe eller gruppe og ophæve lejemålet uden tilbagebetaling af lejen, såfremt anmeldelse af ungdomsgruppen eller gruppen ikke er sket ved lejemålets indgåelse Såfremt ferieboligen ikke udlejes til ungdomsgrupper eller grupper, fremgår dette af den respektive ferieboligbeskrivelse

Når lejemålet slutter, er lejer forpligtet til at aflevere nøglen samt afregne for ekstraomkostninger med DC, husejeren eller dennes repræsentant. Ferieboligen kontrolleres og efterses mht. tilfredsstillende slutrengøring på afrejsedagen, og det afregnede beløb for ekstraomkostninger kontrolleres af DC, husejeren eller dennes repræsentant. Denne kontrol sker senest inden den næste lejers indflytning.

3.4 Det er tilladt at medbringe op til to kæledyr i de ferieboliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol.

4. Lejeaftale

4.1 De ydelser, der er omfattet af lejeaftalen, fremgår udelukkende af DCs ferieboligbeskrivelse. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte, skal skriftligt være bekræftet af DC.

4.2 Der tages forbehold for fejl, ændringer og tastefejl m.v.

4.3 Andre feriebolig-, område-, og færgebrochurer, der ikke er udgivet af DC, er ikke bindende for DC.

4.4 Rejsebureauer, internetportaler og andre bookingsteder er ikke autoriserede til at indgå aftaler, der afviger fra DCs lejebetingelser.

5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse

5.1 DC kan foretage ændringer i lejeaftalen efter indgåelsen, i det omfang ændringerne skyldes, at DC er blevet opmærksom på, at det lejedes faktiske forhold er anderledes end oprindeligt oplyst til eller antaget af DC. Ændringerne kan kun foretages, såfremt DC på kontraheringstidspunktet var i god tro og såfremt, at ændringerne ikke har indflydelse på opholdet som helhed. DC er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen, når disse kommer til kendskab for DC. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder DC en omkostningsfri ombooking til en tilsvarende feriebolig eller en afbestilling uden omkostninger for lejer. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt eller pr. e-mail gøre sine krav gældende i forhold til disse rettigheder.

5.2 I tilfælde af prisreguleringer, forøgede eller nye skatter, afgifter og valutakursændringer forbeholder DC sig retten til at tilpasse lejeprisen. Ved prisreguleringer på forbrugsomkostninger eller andre variable omkostninger, vil DC være berettiget til at forhøje prisen for de relevante omkostninger, der afholdes af lejer. DC er ikke forpligtet til at varsle lejer om prisreguleringer. Disse forhold giver ikke lejer ret til at annullere lejemålet. Tilpasninger kan foretages i følgende omfang:

5.2.1 Ændres beløbet for f.eks. en afgift ved lejekontraktens indgåelse overfor DC, kan DC ændre ugeprisen tilsvarende.

5.2.2 En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger fire måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten, eller på dette tidspunkt kunne forudses af DC.

5.2.3 Skulle en tilpasning af lejeprisen blive aktuel, er DC forpligtet til at informere lejer uden ugrundet ophold. Ved prisforhøjelse på mere end 5 % er lejer berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten, eller at forlange et som minimum ligeværdigt ferieboligophold som erstatning, såfremt DC har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af ferieboliger, uden ekstraomkostninger for lejer. Lejer er forpligtet til at meddele DC et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse pga. ovennævnte omstændigheder.

6. Lejers annullering af lejeaftalen

6.1 Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt, pr. brev eller e-mail til DC, med angivelse af begrundelse, annullere lejeaftalen. Annulleringen er først gældende, når den er DC i hænde. Annullerer lejeren aftalen, eller påbegynder denne ikke opholdet, kan DC forlange gebyr af de af DC trufne foranstaltninger overfor tredjemand samt for DCs egne omkostninger og eventuelle erstatningskrav. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet (samt eventuelt tilkøbt forsikring):

6.2 Indtil 35 dage før lejemålets påbegyndelse: DKK 500,00 + administrationsgebyr.

6.3 Fra 59-35 dage før lejemålets påbegyndelse: DKK 500,00 + administrationsgebyr.

6.4 Fra 34. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen + administrationsgebyr

6.5 Forudbetalte tilkøb, som f.eks. linned, slutrengøring og barnestol mv., refunderes med 100 % ved lejers annullering af lejemålet.

6.6 Ombooking; hvis en booking ombookes til en senere periode end den oprindelige booking, baseres afbestillingsgebyret på den oprindelige ankomstdato.

7. Ændring af lejeaftalen

7.1 Indtil 60 dage før opholdets start imødekommer DC så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver DC et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen og ny bestilling i henhold til ovennævnte betingelser, jf. punkt 6.1.

8. Ubenyttede aftalte ydelser

8.1 Såfremt lejer af grunde, som er DC uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på hel eller delvis tilbagebetaling, ligesom lejer vil blive opkrævet forbrugsomkostninger for hele lejeperioden, med mindre andet aftales med DC’s lokalkontor.

9. DCs ophævelse af lejeaftalen

9.1 DC kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:

9.1.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft forsømmer sine forpligtelser. DC bevarer sin ret til yderligere erstatning, udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv.

9.1.2 Hvis lejer ikke overholder de i punkt 2 angivne betalingsfrister, sender DC lejer en rykker med angivelse af en senere betalingsfrist. Efter udløb af denne frist er DC berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved DCs ophævelse som følge af manglende betaling, finder afbestillingsgebyrerne i punkt 6 tilsvarende anvendelse med den oprindelige betalingsdato som skæringsdato.

10. DCs ret til at opsige lejeaftalen

10.1 DC kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis DC ikke kan opfylde lejeaftalen, fordi ferieboligejeren ikke kan eller vil stille ferieboligen til rådighed for DC i det konkrete tilfælde og dermed lejer. Det er en forudsætning, at DC ikke selv er skyld i de grundlæggende omstændigheder omkring ferieboligejerens manglende opfyldelse af udlejningsaftalen.

10.2 DCs ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at DC, hvis dette er muligt, tilbyder lejer en feriebolig af en tilsvarende stand som det aftalte, og lejer ikke accepterer dette tilbud. I så fald refunderes lejer det allerede indbetalte lejebeløb.

10.3 I anledning af opsigelse i henhold til punkt 10.1-10.2 fraskriver DC sig lejerens eventuelle erstatningsansvar, jf. punkt 13.4.

11. Force majeure

11.1 Hvis opholdet, på grund af omstændigheder, der ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse, bliver betydelig vanskeliggjort eller forhindret, eller hvis DC i væsentlig grad er eller bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser under lejeaftalen som følge af force majeure og/eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder, herunder som følge af, men ikke begrænset til, krig, forbud som følge af lov samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, karantæne, epidemier, natur- og forureningskatastrofer, er DC berettiget til at annullere lejeaftalen, og DC er herefter ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse af lejeaftalen. DC er ved force majeure og/eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder berettiget til af lejer at få dækket samtlige afholdte omkostninger, herunder bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets ophør.

11.2 Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke bortfalder aftalen uden videre.

12. Lejers misligholdelsesbeføjelser

12.1 Afhjælpning: Såfremt ferieboligen lider af en mangel, kan lejer forlange afhjælpning. DC kan dog afvise ønsker om afhjælpning, hvis denne indebærer uforholdsmæssige omkostninger for DC. DC kan også yde afhjælpning ved at skaffe ligeværdig erstatning i form af en anden feriebolig.

12.2 Prisnedslag: Lejer kan forlange forholdsmæssigt afslag i lejebeløbet for det tidsrum en mangel har forringet det lejedes værdi for lejeren. Lejen skal da nedsættes med differencen mellem værdien af ferieopholdet på salgstidspunktet uden mangler i forhold til værdien med de faktiske mangler. Det er en forudsætning for ovenstående, at DC ikke straks har afhjulpet manglen, eller denne ikke kunne afhjælpes inden for rimelig tid efter lejers reklamation, og det påhviler dermed lejer straks at give oplysning om en mangel (reklamere).

12.3Ophævelse: Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper DC ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis manglen må anses som værende væsentlig, eller hvis DC har handlet svigagtigt. Ophævelsen skal af bevismæssige årsager ske skriftlig til DC pr. e-mail eller brev. Ved ophævelsen er lejer pligtig at betale DC den del af lejebeløbet, som beregnes for tiden, hvor lejer har benyttet ferieboligen.

12.4 Reklamationsfrist: Er det lejede mangelfuldt ved lejemålets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen senest fire uger efter lejemålets begyndelse meddele DC, at han vil gøre den gældende. Bemærk, at der ikke kan fordres kompensation, medmindre DC er blevet givet lejlighed til at afhjælpe manglen.

13. Ansvarsfraskrivelse for mangler

13.1 DC kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved det lejede samt tilbehør til det lejede, for så vidt DC ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

13.2 For information, afgivet af DC enten mundtligt, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af DC, som ikke svarer til de faktiske forhold i ferieboligen eller på feriestedet, og som udgør en mangel i forhold til det aftalte, kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig, for så vidt informationen ikke er afgivet ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

13.3 3 DC hæfter ikke for mangler ved det lejede, der skyldes ferieboligejerens forhold. DC hæfter således ikke for forhold, der udgør mangler i forhold til det aftalte, som kan tilregnes ferieboligejeren.

13.4 I anledning af en opsigelse, jf. denne aftales punkt 10.1-10.3 kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig for, at ferieboligejeren ikke kan/vil stille ferieboligen til rådighed, medmindre DC har handlet ansvarspådragende ved grov uagtsomhed eller forsæt.

14.Ansvarsfraskrivelse for skader

14.1 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting, samt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: For skader forvoldt på forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved ferieboligen, dets inventar, herunder men ikke udtømmende for elektriske apparater, hemse og senge (madrasser og sengetøj) samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder f.eks. både, cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som ferieboligejeren som mellemhandler eller producent ved simpel uagtsomhed har bragt i omsætning, hæfter DC ikke for som formidler efter dansk rets almindelige regler. DC kan endvidere ikke gøres selvstændig ansvarlig for produktskade efter dansk rets almindelige regler, medmindre DC har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

14.2 DCs erstatningsansvar er for så vidt begrænset eller udelukket i det omfang det på grund af internationale aftaler eller på grund af lovmæssige regler, som skal anvendes på de ydelser, en ydende part (f.eks. ferieboligejer) skal levere, medfører, at det kun er under særlige forudsætninger eller indskrænkninger, der kan gøres et erstatningsansvar gældende over for den ydende part, eller at dette under særlige forudsætninger er helt udelukket.

14.3 DC kan ikke gøres ansvarlig for aflysninger eller ændringer i sammenhæng med ydelser, som kunden har lejet eller bestilt direkte uden DCs formidling.

15. Sygdom

15.1 Omkostninger i forbindelse med sygdom under ferieopholdet, herunder omkostninger til en eventuel hjemtransport, bæres af lejer. Ved sygdomsafbestilling bedes henvendelse ske direkte til DC, først telefonisk, dernæst skriftligt

16. Adresser

16.1 DanCenter A/S, Nattergalevej 6, 2400 Købehavn NV, Tlf.: 70130000.

16.2 Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge, 2450 København, Tlf.: 88208820,

17. Anmeldelse af reklamation

17.1 DC ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der mod forventning opstå problemer, fejl eller mangler, skal lejer straks henvende sig til DC eller dennes lokale repræsentant.

17.1.1 Jf. dansk rets almindelige principper er danske lejere forpligtet til at sørge for, at eventuelle fejl og mangler undgås eller sker i mindst muligt omfang.

17.1.2 Såfremt det lejede lider af en mangel, er lejer forpligtet til straks at meddele dette til DC, således at DC kan foretage afhjælpning. Lejers adgang til afhjælpning gælder dog ikke, hvis dette vil påføre DC uforholdsmæssige omkostninger eller være til væsentlig ulempe for DC. Tilbyder DC at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering af lejeren. Undlader lejer at informere DC om mangler, er han ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.

17.2 Reklamation skal ske skriftligt til adressen nævnt ovenfor. Reklamationer anerkendes udelukkende, hvis de er DC i hænde straks og senest fire uger efter lejemålets begyndelse. Reklamationer, der anmeldes senere, kan ikke anerkendes.

17.3 DanCenter er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, der sammen med Forbrugerrådet har oprettet Ankenævnet for Feriehusudlejning, et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler forbrugerklager vedrørende leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagerne angår som udgangspunkt enhver mangel, der måtte udspringe af en lejeaftale. Læs mere på www.fbnet.dk hvor kontaktoplysninger også fremgår.

17.4 En klage over leje af en feriebolig, formidlet igennem DC, kan endvidere indgives til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klagelæsning via. www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@dancenter.com

18. Ophævelse af enkelte bestemmelser

18.1 Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser eller den samlede lejeaftale.

19 Modregningsforbud

19.1 Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte samt retsgyldige og fastsatte krav.

20. Overdragelsesforbud

20.1 Ligegyldigt af hvilken grund, kan der ikke ske overdragelse til tredjemand (ej heller ægtefælle) af lejers krav i forbindelse med et lejemål.

21. I øvrigt

21.1 Lejeaftalen er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

21.2 Ferieboligerne udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer.

21.3 DC tager forbehold for billed- og trykfejl.

21.4 Enhver erhvervsmæssig anvendelse, herunder helt eller delvis eftertryk af DCs materiale, forbydes i medfør af gældende dansk lov, Copyright 01.10.2000.

22. Behandling af persondata

Når du fremsætter en anmodning eller foretager en booking, behandler DC de oplysninger, der er indtastet eller på anden måde afgivet, f.eks. navn, adresse, en rejsegruppes sammensætning, oplysninger om overnatningsstedet, perioden, eventuelle særlige bestemmelser, betalingsoplysninger og e-mailadresse. Ved at fremsætte en anmodning eller foretage en booking inkluderes du automatisk i DC’s adressedatabase. Vi bruger dine oplysninger til at kommunikere status for din reservation og betaling, til at foretage en booking for dig, sende dig de nødvendige oplysninger om dit ophold og servicemeddelelser. Da DanCenter behandler dine ovennævnte personoplysninger for at udføre din anmodning eller booking, er disse oplysninger nødvendige for opfyldelse af aftalen mellem dig og DanCenter. DanCenter kan også sende dig oplysninger, nyheder og tilbud om lignende produkter og serviceydelser fra DanCenter, når du allerede er DanCenter-kunde. DanCenter kan sende dig sådanne oplysninger, nyheder og tilbud uden forudgående samtykke fra dig.

Anvendelsen af dine personoplysninger i denne henseende er nødvendig for DanCenter i relation til selskabets legitime interesse i at informere kunder om nye produkter og serviceydelser og for at kunne tiltrække flere kunder, øge antallet af bookinger og finansiere websitet. Du kan til enhver tid fremsætte indvendinger mod brugen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, se afsnittet om ”Kontakt DanCenter” i vores Privatlivserklæring, som du kan finde på vores hjemmeside: Persondatapolitik DanCenter .

23. Værneting og lovvalg

23.1 Alle tvister mellem DC og danske lejere skal anlægges efter de internationale værnetings- og lovvalgsregler, herunder Luganokonventionens artikel 16, nr. 1, litra a. Således skal tvister vedrørende en feriebolig beliggende i Danmark, anlægges ved de danske retsinstanser og afgøres efter dansk ret. De ovenstående regler gælder også tvister vedrørende mangler, uanset den retslige følge, og uanset om DC påstås selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte for andres ansvar. Det samme gælder tvister om produktansvar, og uanset om DC påstås at være selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte som mellemmand. Dette gælder tillige, uanset om kravet rejses i eller uden for kontrakt, og uanset om kravet støttes på almindelige erstatningsregler eller regler, der baseres på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med dets senere ændringer.

Feriebolig – ABC