Kontakt
Søg
Kontakt
Kontakt os Karriere Leverandør
Ejer
Ejer login
Bliv udlejer
 

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser - Norge, Sverige og Tyskland

Disse generelle lejebestemmelser, samt ”Feriebolig ABC” og den til enhver tid gældende prisoversigt, er gældende for samtlige ferieboliger i Norge, Sverige og Tyskland. DanCenter A/S er ikke ejer af ferieboligerne, men udelukkende formidler af lejemål på ferieboligerne bestemt til ferieformål. Ved indgåelse af aftale formidler DanCenter A/S udlejning af ferieboligen på vegne af husejer i eget navn over for lejer.. DanCenter A/S forbliver dog altid kundens kontraktansvarlige partner. Disse lejebestemmelser finder kun anvendelse i kontraktforholdet mellem DanCenter A/S og lejere af danske huse.

1. Indgåelse af lejeaftale med DanCenter A/S eller DanCenter GmbH som formidler på vegne af ferieboligejeren.

1.1 I de efterfølgende generelle lejebestemmelser forekommer forkortelsen DC. Dette udtryk anvendes for såvel de generelle lejebestemmelser for udlejning, som DanCenter A/S og DanCenter GmbH formidler på vegne af ferieboligejeren, afhængigt af om den lejede feriebolig er beliggende i Norge, Sverige eller Tyskland.

1.2 Ved afgivelse af sin bestilling afgiver lejeren et bindende tilbud til DC om indgåelse af aftale om leje af den af kunden udvalgte feriebolig. Bestillingen kan foretages skriftligt, mundtligt eller telefonisk – direkte hos DC eller gennem lejerens rejsebureau. Lejerens leje af en feriebolig beliggende i Schleswig-Holstein og Niedersachsen sker ved afgivelse af bestilling til DanCenter GmbH. Lejerens leje af en feriebolig beliggende i Norge, Sverige eller den resterende del af Tyskland sker ved afgivelse af bestilling til DanCenter A/S. Uanset produktland er bestillingen bindende for lejer. DC er berettiget til på vegne af ferieboligejeren at acceptere det af lejer fremsatte tilbud. DanCenter A/S’ eller DanCenter GmbH’s accept på vegne af ferieboligejeren sker herefter ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og bekræftelse til lejer.

1.3 Ved bestilling på internettet via et af DCs sites, bekræftes bestillingen elektronisk. På lejebeviset er ferieboligens og nøgleudleveringsstedets adresser anført. En bekræftelse fra lejerens rejsebureau erstatter ikke DCs bekræftelse. Ved ankomst til nøgleudleveringsstedet afleveres lejebeviset til lokalkontoret, ferieboligejeren eller dennes repræsentant. Lejer får herefter udleveret nøgler til ferieboligen samt en strømseddel (såfremt forbrugsafhængige omkostninger ikke er inkluderet), hvor målerstanden på de forbrugsafhængige omkostninger (strøm, varme, gas og vand) anføres ved ankomst og afrejse.

1.4 Såfremt aftalens indhold afviger fra bestillingen, og lejeren ikke kan acceptere det afvigende indhold, skal denne inden 10 dage afgive skriftlig meddelelse herom. Undlader lejeren dette, anses aftalen for sluttet med det indhold aftalen har.

1.5 I lejebeløbet indgår en afbestillingssikring, der giver mulighed for at annullere efter de gældende annulleringsbetingelser (se punkt 6.) DC gør endvidere opmærksom på, at lejebeløbet inkluderer en udvidet indbo- og ansvarsforsikring, der kan sikre lejer, hvis uheldet skulle være ude. For nærmere specifikation omkring dækning og vilkår, se under forsikring.

1.6 Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og forpligtelser til tredjemand. DC kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredjemand ikke har ferieophold til formål, hvis tredjemands deltagelse strider mod lov eller offentlige myndigheders forskrifter eller hvis lejer har videreformidling af lejemålet til hensigt. Ved tredjemands overtagelse af lejebeviset hæfter lejer for tredjemands skadeforvoldende handlinger, og lejer og tredjemand hæfter solidarisk for ethvert krav, der rejses af DC, herunder ethvert krav, der rejses af DC i medfør af denne aftale. DCs omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og forpligtelser udgør DKK 500.

1.7 For at indgå en lejeaftale, skal den pågældende person være fyldt 18 år.

2. Betaling

2.1 Ved lejeaftalens indgåelse fremsender DC bekræftelse og lejebevis på vegne af ferieboligejeren. Samtidig hermed forfalder en forskudsbetaling på 25 % af lejen. Det resterende lejebeløb skal være DC i hænde senest 36 dage før indflytningsdagen. DC afregner det fulde lejebeløb til ferieboligejeren med reduktion af betalingen for formidlingen, der er udført af DC. Ved bestilling mellem 55-21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks efter modtagelse af DCs bekræftelse, enten ved bankoverførsel, betalings- eller kreditkort. Ved bestilling mindre end 21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks, dog kan betaling kun ske med betalings- eller kreditkort. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan lejer ikke gøre krav gældende over for hverken DC eller ferieboligejeren. Det samlede lejebeløb indeholder et administrationsgebyr der dækker alle DCs omkostninger vedrørende opkrævning og returnering af evt. depositum samt brug af betalingskort. Administrationsgebyret opkræves direkte over for lejer sammen med forskudsbetalingen for leje af ferieboligen og returneres ikke for det tilfælde, at lejer ønsker at annullere lejeaftalen, jf. punkt 6.

2.2 De angivne priser er ugepriser (lørdag til lørdag). Prisen afhænger af den pågældende tid på sæsonen. Ved ophold i mere end en uge kan prisen for ugerne variere, afhængig af skift i sæson. Ved enkelte huse er slutrengøring inkluderet i lejeprisen. Se nærmere herom i punkt 3.1. De angivne priser for leje af båd, motor og lign. er ligeledes i ugepriser.

3. Ferieboligen / øvrige omkostninger / depositum etc.

3.1 Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Det er dog tilladt at medtage et barn under tre år ud over det tilladte personantal. Ved overbelægning har såvel DC som ferieboligejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag, og indflytning kan tidligst finde sted efter kl. 16.00. Opstilling af telte, campingvogne og lign. på grunden er ikke tilladt. Rengøringen af ferieboligen er lejers ansvar. Ved udflytning skal ferieboligen samt inventar rengøres. Slutrengøring kan mod betaling bestilles enten på DCs lokalkontor eller på bookingtidspunktet. I Norge og Sverige er det kun i enkelte tilfælde, at denne service tilbydes. Her bestilles slutrengøringen mod betaling hos ferieboligens ejer eller hos dennes repræsentant. Selv om der er bestilt slutrengøring skal ferieboligen efterlades i ryddelig stand, og opvask skal udføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand. Ved lejemålets afslutning, skal lejer forlade ferieboligen senest kl. 10.00. Såfremt lejen af ferieboligen indeholder en bestemmelse om obligatorisk slutrengøring, vil dette være markeret tydeligt. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker samtidig med betaling af lejemålets samlede lejepris. I prislister og oversigter afspejler den obligatoriske slutrengøring sig i to forskellige ugepriser. Den højeste pris er lejeprisen for 1. uge inkl. slutrengøring og den lavere pris er lejeprisen pr. uge for de efterfølgende uger.

3.2 Forbrug af el, varme, gas og vand er forbrugsafhængige ekstraomkostninger og skal efter opholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering, jf. pkt. 3.3. Det er alene tilladt at oplade el-biler, såfremt der forefindes ladestation i ferieboligen. Forbrugsomkostningerne for den lejeperiode, der fremgår af lejeaftalen, vil blive faktureret, uanset om lejer ankommer senere end den bookede ankomstdato eller rejser fra ferieboligen før tid, eller slet ikke ankommer. I så fald er det DC’s eller ejers aflæsning af målerstanden, der lægges til grund for afregningen.

3.3 3 Når nøglen til ferieboligen afhentes, forbeholder DC, husejeren eller dennes repræsentant sig ret til, at der samtidig kan blive opkrævet et depositum, hvis dette ikke allerede er blevet betalt på bookingtidspunktet. Depositumindbetaling tjener til sikkerhed for, at nøglen returneres, og at ferieboligen efterlades i rengjort og skadesfri stand. Der kan ved visse ferieboliger opkræves et højere depositum. Opkrævet depositum modregnet eventuelle forbrugsafhængige omkostninger, skades- og rengøringsomkostninger afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Skulle værdien af modregningen overstige depositumbeløbet, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning.

Såfremt depositum opkræves, er størrelsen af depositum bl.a. afhængig af længden af lejemålet, tidspunktet for lejeperioden, og til hvilket formål ferieboligen lejes.

DC, husejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe, når der er tale om grupper (andet end familier og par) på mere end 6 personer, når der er tale om leje af ferieboligen i mere end 3 uger samt ved udlejning i perioden mellem jul og nytår, berettiget til senest ved nøgleudlevering at opkræve et forhøjet depositum på DKK 3.500,- pr. person. Endvidere er DC, ejeren eller dennes repræsentant berettiget til at kræve betaling for slutrengøring, som i sådanne tilfælde bliver obligatorisk.

DC stiller hovedsageligt ferieboliger til rådighed for familier og par. Ungdomsgrupper, hvorved forstås 6 eller flere personer, hvor ingen er over 25 år, og grupper, hvorved forstås flere end 6 personer, der ikke holder familie eller parferie, skal senest samtidig med lejeaftalens indgåelse melde sig som ungdomsgruppe eller gruppe. DC eller husejer eller dennes repræsentant er berettiget til at afvise en ungdomsgruppe eller gruppe og ophæve lejemålet uden tilbagebetaling af lejen, såfremt anmeldelse af ungdomsgruppen eller gruppen ikke er sket ved lejemålets indgåelse Såfremt ferieboligen ikke udlejes til ungdomsgrupper eller grupper, fremgår dette af den respektive ferieboligbeskrivelse

Når lejemålet slutter, er lejer forpligtet til at aflevere nøglen samt afregne for ekstraomkostninger med DC, husejeren eller dennes repræsentant. Ferieboligen kontrolleres og efterses mht. tilfredsstillende slutrengøring på afrejsedagen, og det afregnede beløb for ekstraomkostninger kontrolleres af DC, husejeren eller dennes repræsentant. Denne kontrol sker senest inden den næste lejers indflytning.

3.4 Det er tilladt at medbringe op til to kæledyr i de ferieboliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor.

3.5 I Tyskland skal betales turistskat. Der kan forekomme regionale forskelle. Turistskatten, kaldet ”kursskat”, betales pr. person pr. overnatning på stedet.

4. Lejeaftale formidlet af DC på vegne af ferieboligejeren

4.1 De ydelser, der er omfattet af lejeaftalen, fremgår udelukkende af DCs ferieboligbeskrivelse for de formidlede ferieboliger. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte, skal skriftligt være bekræftet af DC.

4.2 Der tages forbehold for fejl, ændringer og tastefejl m.v.

4.3 Andre feriebolig-, område-, og færgebrochurer, der ikke er udgivet af DC, er ikke bindende for DC og ferieboligejeren.

4.4 Rejsebureauer, internetportaler og andre bookingsteder er ikke autoriserede til at indgå aftaler, der afviger fra nærværende lejebetingelser eller oplysninger i det gældende katalog.

5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse

5.1 DC kan på vegne af ferieboligejeren foretage ændringer i lejeaftalen efter indgåelsen, i det omfang ændringerne skyldes, at DC er blevet opmærksom på, at det lejedes faktiske forhold er anderledes end oprindeligt oplyst til eller antaget af DC. Ændringerne kan kun foretages, såfremt DC på kontraheringstidspunktet var i god tro og såfremt at ændringerne ikke har indflydelse på opholdet som helhed. DC er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen, når disse kommer til kendskab for DC. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder DC en omkostningsfri ombooking til en tilsvarende feriebolig eller en afbestilling uden omkostninger for lejer. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt eller pr. e-mail gøre sine krav gældende i forhold til disse rettigheder.

5.2 I tilfælde af prisreguleringer, forøgede eller nye skatter, afgifter og valutakursændringer forbeholder DC sig retten til at tilpasse lejeprisen. Ved prisreguleringer på forbrugsomkostninger eller andre variable omkostninger, vil DC være berettiget til at forhøje prisen for de relevante omkostninger, der afholdes af lejer. DC er ikke forpligtet til at varsle lejer om prisreguleringer. Disse forhold giver ikke lejer ret til at annullere lejemålet. Tilpasninger kan foretages i følgende omfang:

5.2.1 Ændres beløbet for f.eks. en afgift ved lejekontraktens indgåelse overfor DC, kan DC ændre ugeprisen tilsvarende.

5.2.2 Ved ændringer i valutakurser, efter lejeaftalens indgåelse, der overstiger/er mindre end de årligt fastsatte valutakurser, kan lejen ændres med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med.

5.2.3 En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger fire måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten, eller på dette tidspunkt kunne forudses af DC.

5.2.4 Skulle en tilpasning af lejeprisen blive aktuel, er DC forpligtet til at informere lejer uden ugrundet ophold. Ved prisforhøjelse på mere end 5 % er lejer berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten, eller at forlange et som minimum ligeværdigt ferieboligophold som erstatning, såfremt DC har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af ferieboliger, uden ekstraomkostninger for lejer. Lejer er forpligtet til at meddele DC et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse pga. ovennævnte omstændigheder.

6. Lejers annullering af lejeaftalen

6.1 Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt, pr. brev eller e-mail til DC, med angivelse af begrundelse, annullere lejeaftalen. DC er berettiget til at håndtere annulleringen af aftalen på vegne af ferieboligejeren Annulleringen er først gældende, når den er DC i hænde. Annullerer lejeren aftalen, eller påbegynder denne ikke opholdet, kan DC forlange gebyr af de af DC trufne foranstaltninger overfor tredjemand samt for DCs egne omkostninger og eventuelle erstatningskrav. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet (samt eventuelt tilkøbt forsikring):

6.2 Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse: DKK 500,00 + administrationsgebyr.

6.3 Fra 59-35 dage før lejemålets påbegyndelse: DKK 500,00 + administrationsgebyr.

6.4 Fra 34. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen + administrationsgebyr.

6.5 Forudbetalte tilkøb, som f.eks. linned, slutrengøring og barnestol mv., refunderes med 100 % ved lejers annullering af lejemålet.

6.6 Ombooking; hvis en booking ombookes til en senere periode end den oprindelige booking, baseres afbestillingsgebyret på den oprindelige ankomstdato.

7. Ændring af lejeaftalen

7.1 Indtil 60 dage før opholdets start imødekommer DC så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver DC et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen og ny bestilling i henhold til ovennævnte betingelser, jf. punkt 6.1.

8. Ubenyttede aftalte ydelser

8.1 Såfremt lejer af grunde, som er DC uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på hel eller delvis tilbagebetaling, ligesom lejer vil blive opkrævet forbrugsomkostninger for hele lejeperioden, med mindre andet aftales med DC’s lokalkontor.

9. DCs ophævelse af lejeaftalen på vegne af ferieboligejeren

9.1 DC kan på vegne af ferieboligejeren ophæve aftalen i følgende tilfælde:

9.1.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft forsømmer sine forpligtelser. Ferieboligejeren og DC bevarer sin ret til yderligere erstatning, udover leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv.

9.1.2 Hvis lejer ikke overholder de i punkt 2 angivne betalingsfrister, sender DC lejer en rykker med angivelse af en senere betalingsfrist. Efter udløb af denne frist er DC på vegne af ferieboligejeren berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved DCs ophævelse som følge af manglende betaling finder afbestillingsgebyrerne i punkt 6 tilsvarende anvendelse med den oprindelige betalingsdato som skæringsdato.

10. DCs ret til at opsige lejeaftalen

10.1 DC kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis ferieboligejeren ikke kan eller vil stille ferieboligen til rådighed for de lejere, som DC har formidlet kontakt til. Det er en forudsætning, at DC ikke selv er skyld i de grundlæggende omstændigheder omkring ferieboligejerens manglende opfyldelse af udlejningsaftalen.

10.2 DCs ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at DC, hvis dette er muligt, tilbyder lejer en feriebolig af en tilsvarende stand som det aftalte, og lejer ikke accepterer dette tilbud. I så fald refunderes lejer det allerede indbetalte lejebeløb.

10.3 I anledning af opsigelse i henhold til punkt 10.1-10.2 fraskriver DC sig lejerens eventuelle erstatningsansvar, jf. punkt 13.4.

11. Force majeure

11.1 Hvis opholdet på grund af omstændigheder, der ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse, bliver betydelig vanskeliggjort eller forhindret, eller hvis DC i væsentlig grad er eller bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser under lejeaftalen, som følge af force majeure og/eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder, herunder som følge af men ikke begrænset til krig, forbud som følge af eller i medfør af lov samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, karantæne, epidemier, natur- og forureningskatastrofer, er DC berettiget til at annullere lejeaftalen, og DC er herefter ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse af lejeaftalen. DC er ved force majeure og/eller ekstraordinære begivenheder eller omstændigheder berettiget til af lejer at få dækket samtlige afholdte omkostninger, herunder bookingomkostninger,, der er forbundet med lejemålets ophør.

11.2 Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke bortfalder aftalen uden videre.

12. Lejers misligholdelsesbeføjelser

12.1 Afhjælpning: Såfremt ferieboligen lider af en mangel, kan lejer forlange afhjælpning. DC kan dog på vegne af ferieboligejeren afvise ønsker om afhjælpning, hvis denne indebærer uforholdsmæssige omkostninger for ferieboligejeren og DC. DC kan også på vegne af ferieboligejeren yde afhjælpning ved at skaffe ligeværdig erstatning i form af en anden feriebolig.

12.2 Prisnedslag: Lejer kan forlange forholdsmæssigt afslag i lejebeløbet, for det tidsrum en mangel har forringet det lejedes værdi for lejeren. Lejen skal da nedsættes med differencen mellem værdien af ferieopholdet på salgstidspunktet uden mangler i forhold til værdien med de faktiske mangler. Det er en forudsætning for det ovenstående, at DC på vegne af ferieboligejeren ikke straks har afhjulpet manglen, eller denne ikke kunne afhjælpes inden for rimelig tid efter lejers reklamation, og det påhviler dermed lejer straks at give oplysning om en mangel (reklamere).

12.3 Ophævelse: Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper DC på vegne af ferieboligejeren ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis manglen må anses som værende væsentlig, eller hvis DC eller ferieboligejeren har handlet svigagtigt. Ophævelsen skal af bevismæssige årsager ske skriftlig til DC pr. e-mail eller brev. Ved ophævelsen er lejer pligtig at betale DC den del af lejebeløbet, som beregnes for tiden, lejer har benyttet sig af ferieboligen.

12.4 Reklamationsfrist: Er det lejede mangelfuldt ved lejemålets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen senest fire uger efter lejemålets begyndelse meddele DC, at han vil gøre den gældende. Bemærk, at der ikke kan fordres kompensation, medmindre DC er blevet givet lejlighed til at afhjælpe manglen.

13. Ansvarsfraskrivelse for mangler

13.1 Ferieboligejeren og DC kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved det lejede samt tilbehør til det lejede, for så vidt DC og/eller ferieboligejeren ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

13.2 For information, afgivet af DC enten mundtligt eller i katalog, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af DC, som ikke svarer til de faktiske forhold i ferieboligen eller på feriestedet, og som udgør en mangel i forhold til det aftalte, kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig, for så vidt informationen ikke er afgivet ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

13.3 DC hæfter ikke for mangler ved det lejede, der skyldes ferieboligejerens forhold. DC hæfter således ikke for forhold, der udgør mangler i forhold til det aftalte, som kan tilregnes ferieboligejeren.

13.4 I anledning af en opsigelse, jf. denne aftales punkt 10.1-10.3 kan DC ikke gøres erstatningsansvarlig for, at ferieboligejeren ikke kan/vil stille ferieboligen til rådighed, medmindre DC har handlet ansvarspådragende ved grov uagtsomhed eller forsæt.

14. Ansvarsfraskrivelse for skader

14.1 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting, samt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: For skader forvoldt på forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved ferieboligen, dets inventar, herunder men ikke udtømmende for elektriske apparater, hemse og senge (madrasser og sengetøj) samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder f.eks. både, cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som ferieboligejeren som mellemhandler eller producent ved simpel uagtsomhed har bragt i omsætning, hæfter DC ikke for som formidler efter dansk rets almindelige regler. DC kan endvidere ikke gøres selvstændig ansvarlig for produktskade efter dansk rets almindelige regler, medmindre DC har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

14.2 DCs erstatningsansvar som formidler er for så vidt begrænset eller udelukket i det omfang det på grund af internationale aftaler eller på grund af lovmæssige regler, som skal anvendes på de ydelser, en ydende part (f.eks. ferieboligejer) skal levere, medfører, at det kun er under særlige forudsætninger eller indskrænkninger, der kan gøres et erstatningsansvar gældende over for den ydende part, eller at dette under særlige forudsætninger er helt udelukket.

14.3 DC kan som formidler ikke gøres ansvarlig for aflysninger eller ændringer i sammenhæng med ydelser, som kunden har lejet eller bestilt direkte uden DCs formidling.

15. Sygdom

15.1 Omkostninger i forbindelse med sygdom under ferieopholdet, herunder omkostninger til en eventuel hjemtransport, bæres af lejer. Ved sygdomsafbestilling bedes henvendelse ske direkte til DC, først telefonisk, dernæst skriftligt.

16. Adresser

16.1 DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Tlf.: 70130000.

16.2 DanCenter GmbH., Drehbahn 7, D-20354 Hamburg. Tlf.: +49 (0) 40-309703-0 (skal benyttes for afhjælpning i Tyskland).

16.3 Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge, 2450 København, Tlf.: 88208820,

17. Anmeldelse af reklamation

17.1 Ferieboligejeren og DC ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der mod forventning opstå problemer, fejl eller mangler, skal lejer straks henvende sig til DC eller dennes lokale repræsentant.

17.1.1 Jf. dansk rets almindelige principper er danske lejere forpligtet til at sørge for, at eventuelle fejl og mangler undgås eller sker i mindst muligt omfang.

17.1.2 Såfremt det lejede lider af en mangel, er lejer forpligtet til straks at meddele dette til DC, således at DC på vegne af ferieboligejeren kan foretage afhjælpning. Lejers adgang til afhjælpning gælder dog ikke, hvis dette vil påføre DC og/eller ferieboligejeren uforholdsmæssige omkostninger eller være til væsentlig ulempe for DC og/eller ferieboligejeren. Tilbyder DC på vegne af ferieboligejeren at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering af lejeren. Undlader lejer at informere DC om mangler, er han ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.

17.2 Reklamation skal ske skriftligt til en af de respektive adresser nævnt ovenfor (afhængig af hvem aftalen er indgået med). Reklamationer anerkendes udelukkende, hvis de er DC i hænde straks og senest fire uger efter lejemålets begyndelse. Reklamationer, der anmeldes senere, kan ikke anerkendes. DC er på vegne af ferieboligejeren berettiget til at håndtere reklamationer.

17.3 DanCenter er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening, der sammen med Forbrugerrådet har oprettet Ankenævnet for Feriehusudlejning, et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler forbrugerklager vedrørende leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagerne angår som udgangspunkt enhver mangel, der måtte udspringe af en lejeaftale. Læs mere på www.fbnet.dk hvor kontaktoplysninger også fremgår.

17.4 En klage over leje af en feriebolig, formidlet igennem DC, kan endvidere indgives til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klagelæsning via. www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@dancenter.com

18. Ophævelse af enkelte bestemmelser

18.1 Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser eller den samlede lejeaftale.

19. Modregningsforbud

19.1 Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte samt retsgyldige og fastsatte krav.

20. Overdragelsesforbud

20.1 Ligegyldigt af hvilken grund kan der ikke ske overdragelse til tredjemand (ej heller ægtefælle) af lejers krav i forbindelse med et lejemål.

21. I øvrigt

21.1 Lejeaftalen er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

21.2 Ferieboligerne udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer.

21.3 DC tager forbehold for billed- og trykfejl.

21.4 Enhver erhvervsmæssig anvendelse, herunder helt eller delvis eftertryk af DCs materiale, forbydes i medfør af gældende dansk lov, Copyright 01.10.2000..

22. Behandling af persondata

Når du fremsætter en anmodning eller foretager en booking, behandler vi de oplysninger, du har indtastet eller på anden måde afgivet, f.eks. dit navn, din adresse, din rejsegruppes sammensætning, oplysninger om overnatningsstedet, perioden, eventuelle særlige bestemmelser, betalingsoplysninger og e-mailadresse. Ved at fremsætte en anmodning eller foretage en booking inkluderes du automatisk i vores adressedatabase. Vi bruger dine oplysninger til at kommunikere status for din reservation og betaling, til at foretage en booking for dig, sende dig de nødvendige oplysninger om dit ophold og servicemeddelelser.

Da DanCenter behandler dine ovennævnte personoplysninger for at udføre din anmodning eller booking, er disse oplysninger nødvendige for opfyldelse af aftalen mellem dig og DanCenter. DanCenter kan også sende dig oplysninger, nyheder og tilbud om lignende produkter og serviceydelser fra DanCenter, når du allerede er DanCenter-kunde. DanCenter kan sende dig sådanne oplysninger, nyheder og tilbud uden forudgående samtykke fra dig.

Anvendelsen af dine personoplysninger i denne henseende er nødvendig for DanCenter i relation til selskabets legitime interesse i at informere kunder om nye produkter og serviceydelser og for at kunne tiltrække flere kunder, øge antallet af bookings og finansiere websitet. Du kan til enhver tid fremsætte indvendinger mod brugen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, se afsnittet om ”Kontakt DanCenter” i vores Privatlivserklæring, som du kan finde på vores hjemmeside: Persondatapolitik DanCenter

23. Værneting og lovvalg

23.1 Alle tvister, uanset spørgsmål mellem DC og norske, svenske og tyske lejere skal anlægges efter de internationale værnetings- og lovvalgsregler, herunder Luganokonventionens artikel 16, nr. 1, litra a. Således skal tvister vedrørende en feriebolig beliggende i Norge, Sverige el Tyskland anlægges ved de norske, svenske og tyske retsinstanser og afgøres efter de individuelle landes ret. De ovenstående regler gælder også tvister vedrørende mangler, uanset den retslige følge, og uanset om DC påstås selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte for andres ansvar. Det samme gælder tvister om produktansvar, og uanset om DC påstås at være selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte som mellemmand. Dette gælder tillige, uanset om kravet rejses i eller uden for kontrakt, og uanset om kravet støttes på almindelige erstatningsregler eller regler, der baseres på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med dets senere ændringer.

Feriebolig – ABC