Formidlingsbestemmelser 2017

1. Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem sommerhusets ejer som udlejeren (i det følgende kaldet husejeren) og DanCenter lokalt samt DanCenter A/S som formidler ­ i eget navn (i det følgende kaldet DC).

2. Sommerhuset
Husejeren har det fulde ansvar for at sommerhuset til enhver tid fremstår som oplyst i formidlingsaftalen. Husejeren skal gennemføre minimum 2 hovedrengøringer før og under udlejningsperioden. Hovedrengøringen er et supplement til den almindelige afrejserengøring og kan derfor ikke udelades. Kemikalier m.m. til rengøring og vedligeholdelse af swimmingpool og/eller whirlpool samt andre forbrugsmaterialer såsom støvsugerposer, el-pærer, sikringer og diverse filtre anskaffes og betales af husejeren. Denne er ansvarlig for, at sommerhuset forud for hvert lejemål fremtræder i rengjort, klargjort og brugbar stand, herunder funktionsdygtigt og istandgjort inventar og udstyr (lovlige el-installationer m.v.), også når lejemål bestilles med kort varsel. Dette gælder også, selvom sommerhuset er besigtiget af en DC medarbejder, da sådan en besigtigelse alene vedrører om sommerhuset er klart til udlejning. Såfremt sommerhuset er disponibelt for udlejning i vinterperioden (1.10.-31.3.), skal alle husets opholdsrum være opvarmet på ankomstdagen til min. 15 grader ligesom en evt. indendørs swimmingpool skal være opvarmet til min. 25 grader på ankomstdagen. Hvis sommerhuset udlejes til 12 personer eller flere, skal huset være tilmeldt ugentlig affaldstømning hele året. DC skal minimum 3 uger før første disponible udlejningsuge overdrages 3 sæt nøgler til sommerhuset (4 sæt for poolhuse). Nøglerne er til brug for lejere, service- og evt. poolpersonale.

3. Lejemål - DanCenters eneret
Så længe der findes en gældende formidlingsaftale mellem husejeren og DC, har DC eneret til at formidle lejemål på sommerhuset i eget navn. Husejeren kan ikke udleje gennem andet udlejningsbureau, ligesom husejeren ikke selv kan udleje sommerhuset til anden side. Husejeren indestår for, at DC i eget navn kan formidle og gennemføre lejemål i de aftalte dispositionsperioder.

4. Depositum
Ved udlevering af nøgler til sommerhuset kan lejeren afkræves et depositum/acontobeløb for forbrugsafgifter iht. gældende DC-satser.

5. Afregning
5.1.
Der aftales hvert år i maj/juni eller ved kontraktindgåelse gældende basis-afregningspriser pr. uge for den kommende sæson. Husejeren kan vælge ”Flex-priser” og dermed give DC tilladelse til at regulere ejerafregningsprisen og den dermed forbundne udsalgspris med op til 15% i op- og nedadgående retning med udgangspunkt i basisprisen for den enkelte uge. Reguleringen sker i så fald på baggrund af DCs kendskab til markedets efterspørgsel i forhold til udbuddet af ledige ferieboliger i det pågældende område og den pågældende periode. Formålet med denne fleksibilitet i priserne er at opnå den bedst mulige indtjening for såvel husejeren som for DC. Lejemål afregnes på basis af den senest aftalte afregningspris pr. uge fratrukket evt. rabatter/reguleringer aftalt med husejeren. Husejeren kan løbende via ejerhjemmesiden følge de indgåede lejemål og evt. regulerede ugepriser samt sin husejerkonto ved brug af den tilsendte PIN-kode. DC er i forbindelse med kortfristede lejemål ikke forpligtet til at anmelde disse skriftligt inden lejemålets start. Når sommerhuset står til udlejning, kan der foregå lejemål til effektuering samme dag eller med meget kort varsel. Såfremt der i forbindelse med miniferie og/eller lejemål, der ikke har ankomst/afrejse lørdag/lørdag, opstår et antal ledige dage mindre end 7, kan DC formidle supplerende udlejning til dagspriser svarende til 1/7-del af ugeprisen.
5.2.
Afregning for bekræftede og betalte lejemål sker forud den første bankdag i den måned, hvor lejemålet påbegyndes. Udbetaling af leje sker via kontooverførsel. DC overfører afregningen til den bankkonto, husejeren har meddelt DC.
5.3.
Betalte lejemål, der indgås med kort varsel i slutningen af forrige måned eller i samme måned, afregnes den første bankdag i den efterfølgende måned.
5.4.
Når sommerhuset udlejes til miniferie, afregnes husejeren, hvis intet andet er aftalt, følgende i procent af ugeafregningsprisen: Miniferie over weekend (inkluderer natten lørdag til søndag): 2-3 dage 80%, 4 dage 85%, 5 dage 95% og 6 dage 100%. Miniferie midtuge (inkluderer ikke natten lørdag til søndag): 2-3 dage 70%, 4 dage 80%, 5 dage 90% og 6 dage 100%.
5.5.
Forbrugsafgifter vedr. el, varme, vand, olie, tlf. m.m., som er angivet på formidlingsaftalen, betales af lejeren ved afrejsen direkte til DCs lokale kontor pålagt et administrationstillæg. Lejernes forbrug afregnes månedsvis bagud til husejeren efter de takster, som er fastsat i aftalen. Såfremt DCs lokale nøgleudleverer ikke er aftalt som nøgleudleveringssted for sommerhuset, hæfter DC ikke for lejernes eventuelt manglende afregning af forbrugsafgifter.

6. Afregningspris for efterfølgende sæson
6.1.
DC fremsender hvert år forslag til ugeafregningspriser for den efterfølgende sæson. Ønsker husejeren, f.eks. i forbindelse med væsentlige ændringer af sommerhuset eller dettes faciliteter, ændring af afregningspriserne, skal ønsket være DC i hænde inden den 20.6. året før, prisændringerne skal træde i kraft. I modsat fald vil DCs prisforslag være gældende for den efterfølgende sæson. Eventuelle ændringer skal bekræftes skriftligt af DC for at være gyldige.
6.2.
Hvis der ikke kan opnås enighed om afregningspriserne for den efterfølgende sæson inden den 1.7., fortsætter aftalen med samme afregningspriser som i indeværende sæson.

7. Afbestillingsgaranti
7.1.
Afbestiller lejeren et bekræftet og betalt lejemål, når der er 30 eller færre dage til indflytning, yder DC husejeren fuld kompensation uanset årsagen til afbestillingen. Lejemål, som vises på ejerhjemmesiden, er ikke altid betalt/bekræftet. Annullering af optioner (midlertidige bookinger) medfører ikke betaling. Undtaget fra kompensation er afbestillinger af lejemål som følge af force majeure.
7.2.
DC forbeholder sig ret til at genudleje huset i enhver afbestilt periode, som husejeren får betaling for. Uanset genudlejning modtager husejeren i sådanne tilfælde kun afregning for det afbestilte lejemål.

8. Afhjælpning
8.1.
Skulle der under et lejemål opstå fejl eller mangler ved sommerhuset, er husejeren forpligtet til at sørge for øjeblikkelig afhjælpning.
8.2.
I afhjælpningssituationer, hvor lejeren søger afhjælpning gennem DC, kontakter DC husejeren. Kan DC ikke opnå kontakt med husejeren, eller er der tale om mindre væsentlige fejl eller mangler, iværksætter DC på husejerens vegne og for husejerens regning rimelige afhjælpningsforanstaltninger. DC underretter i sådanne tilfælde husejeren snarest muligt efter gennemførelse af sådanne afhjælpningstiltag. Eventuelle udgifter til afhjælpning modregnes i husejerens tilgodehavende for leje og/eller forbrugsafgifter.
8.3.
Lokalkontoret kan mod betaling være behjælpelig med udvalgte serviceopgaver. Eventuelle aftaler om serviceopgaver skal bekræftes skriftligt af DC for at være gyldige.

9. Markedsføring
9.1.
DC forpligter sig til enten selv eller gennem samarbejdspartnere i ind- og udland at markedsføre sommerhuset. DC påtager sig de fulde markedsføringsomkostninger i den forbindelse.
9.2.
Husejeren accepterer, at rettighederne på alt billedmateriale, som enten er taget af husejeren eller af DC til brug ved præsentationen i katalogerne og på internettet, tilhører DC. DC kan også benytte materialet til andre reklameformål.

10. Opsigelse
10.1.
Aftalen er fortløbende, indtil denne opsiges skriftligt af en af parterne, jf. nedenstående pkt. 10.2. Aftalen kan ikke opsiges for en igangværende sæson (januar til januar).
10.2.
Aftalen kan opsiges for den efterfølgende sæson. En evt. opsigelse skal ske ved anbefalet brev eller bekræftet e-mail og være DC i hænde senest den 01.06. (året før). I modsat fald kan opsigelsen ikke accepteres.
10.3.
Såfremt opsigelse til den efterfølgende sæson ikke modtages rettidigt og såfremt sommerhuset alligevel ikke stilles til DCs disposition, forbeholder DC sig ret til at kræve erstatning for tabt avance baseret på udlejningserfaringen samt eventuelle omkostninger i forbindelse med omplacering af lejemål. Se i øvrigt pkt. 13 vedr. ejerskifte. For det tilfælde, at DC ikke har udlejningserfaring med pågældende sommerhus, baseres kravet om erstatning på DCs manglende fortjeneste ved udlejning af sommerhuset i 4 højsæsonsuger (A- og B-sæson) samt eventuelle omkostninger i forbindelse med omplacering af lejemål.

11. Husejerens ferie

(eget brug af sommerhuset)

11.1. Husejeren kan spærre op til 3 uger fordelt over A-, B- og C-sommerhøjsæsonen. Spærring af udlejningsuger til eget brug skal ske med respekt for allerede indgåede lejemål og optioner.
11.2.
Husejeren kan med respekt for indgåede lejemål og optioner (midlertidige bookinger) altid spærre for udlejning 14 dage før en ikke udlejet uge uanset sæsonperiode.
11.3.
Aftale om spærring af udlejningsuger til husejerens eget brug skal altid bekræftes af DC pr. e-mail eller, hvis husejeren ikke har opgivet e-mailadresse, pr. post for at være gyldig. Det gælder uanset om spærringen sker via DCs personale eller direkte via ejerhjemmesiden. Hvis husejeren har opgivet sin e-mailadresse til DC, kan DC benytte denne til kommunikation med husejeren.
11.4.
Er sommerhuset markedsført med 1/2 side eller mere i kataloget, skal min. 20 uger stilles til disposition for udlejning. Mindst 7 af disse 20 uger skal ligge i perioden fra sidste lørdag i juni til første lørdag i september.

12. Aftalens opfyldelse
12.1.
Såfremt sommerhuset ikke stilles til lejerens disposition, eller hvis dette sker med væsentlige mangler, eller huset er i beskadiget, ikke rengjort tilstand eller på anden måde ikke indflytningsklart, er DC berettiget til at hæve lejemålet og/eller udlejningsaftalen med husejeren øjeblikkeligt og har krav på erstatning for tabt avance samt evt. omplaceringsomkostninger (herunder et administrationsgebyr på DKK 1000,-), refusion til lejeren og lignende (positiv opfyldelsesinteresse). Retten til at hæve lejemålet og/eller udlejningsaftalen gælder også i tilfælde af force majeure. Da hovedparten af lejerne må forventes at være tyske kunder, må det forventes, at eventuelle reklamationer kræves behandlet efter tysk rejseret. En evt. udbetalt kompensation i forbindelse med lejerreklamationer vil blive debiteret husejeren, såfremt klagepunktet ligger indenfor husejerens ansvarsområde.
12.2.
DC agerer som formidler i eget navn mellem husejeren og lejer, hvorfor husejeren forudsættes bekendt med reglerne om sommerhusets brugsperiode og erhvervsmæssige anvendelse i bl.a. sommerhusloven og planloven og at lejemål i sommerhuset principielt er omfattet af lejelovens almindelige regler.
12.3.
DC forudsætter, at husejeren har tegnet passende ansvarsforsikring, der dækker krav fra 3. mand. DC kan ikke drages til ansvar for skader påført 3. mand ved f.eks. fejl eller mangler i sommerhusets installationer herunder swimmingpool og/eller whirlpool eller ved skader, som skyldes husejerens manglende vedligeholdelse. Såfremt der alligevel stilles krav mod DC fra 3. mand pga. fejl og mangler ved sommerhuset, har DC regreskrav mod husejeren.

13. Ejerskifte salg
13.1.
Ved ejerskifte forpligter sommerhusets nuværende ejer (sælger) sig til at drage omsorg for, at sommerhusets nye ejer (køber) indtræder i formidlingsaftalens rettigheder og pligter, hvorfor denne forpligtelse altid bør fremgå af købsaftalen og skødet.
13.2.
For at et ejerskifte er gyldigt i relation til formidlingsaftalen med DC, skal underretning ske i form af udfyldelse og fremsendelse af en "Overtagelseserklæring", som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 70 13 14 14. Først når denne er modtaget, accepteret og bekræftet af DC overfor sommerhusets køber, er sommerhusets tidligere ejer frigjort fra sine forpligtigelser overfor DC.
13.3.
Fordeling af lejeindtægter mellem køber og sælger skal foretages alene mellem disse, eventuelt via den refusionsopgørelse, der udfærdiges i forbindelse med salget.

14. Forsikring - DanCenters tryghedsforsikring
14.1.
DanCenter tilbyder, uden omkostning for husejeren, en tryghedsforsikring, som dækker skader på bygning, indbo og løsøre forvoldt af lejer formidlet gennem DC samt evt. lejetab i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Forsikringsselskabet yder erstatning for henholdsvis løsøre og bygning op til beløbsgrænsen i husejers egen forsikring. Husejeren har dog en selvrisiko på DKK 1.000,- pr. anmeldelse. Erstatning ydes ikke, såfremt skaden kan dækkes af husejerens egen forsikringsaftale, der som minimum skal omfatte brand- og vandskade samt indbrud. Enhver skade skal anmeldes til forsikringsselskabet hurtigst muligt og senest 3 måneder efter skadens opståen ved udfyldelse af skadesblanket, som rekvireres hos DC. For at opnå dækning fra forsikringsselskabet skal husejeren fremsende billeddokumentation og dokumentation for omkostninger ifm. udbedring af skaden og/eller nyanskaffelsespris for den beskadigede genstand. Evt. dækning sker efter almindelig forsikringspraksis. Eventuelle spørgsmål til tryghedsforsikringen kan rettes til DC, hvor forsikringsselskabets tryghedsbrochure også kan rekvireres.
14.2.
Undtagelser: Forsikringen dækker bl.a. ikke flg.: a) Tyveri begået i lejeperiode (skal anmeldes til politi og eget forsikringsselskab), b) Skader som følge af almindelig slitage, manglende vedligeholdelse, almindelig forringelse og brug, c) Antikviteter og designmøbler, duge, dækkeservietter, lysekranse, lysestager og andre pyntegenstande.

15. Værneting
15.1.
Formidlingsaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne, der måtte udspringe af denne aftale, herunder fortolkningen og anvendelsen heraf, og som ikke kan løses i mindelighed ved forhandling mellem parterne, skal behandles ved Byretten i København som første instans.

København, juli 2016